روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801

 • قابل استفاده به عنوان ویپ گیتوی Voip Gateway
 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • پشتیبانی از IPSec
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • قابل استفاده در رک ( 1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-10UC-VSEC/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VLAN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : C2901-VSEC-SRE/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-10UC/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • پشتیبانی از IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : C2901-VSEC-SRE/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-4SHDSL/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • پشتیبانی از IPSec
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS
 •  پشتیبانی از پروتکل سیگنالینگ SHDSL
 • قابل استفاده در رک (1 unit)

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-AC-IP

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از IP BASE
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-ADSL2-M/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VLAN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS
 • پشتیبانی از +ADSL, ADSL2, ADSL2
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-ADSL2/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VLAN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS
 • پشتیبانی از +ADSL, ADSL2, ADSL2
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-CCME/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS SP services
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : C2901-CME-SRST/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-H-VSEC/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IPS
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901-SEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-HSEC/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • قابل استفاده در رک ( 1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901-SEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-SEC/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS Advanced Security
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901-SEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-SHDSL-V3/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VLAN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS
 •  پشتیبانی از پروتکل سیگنالینگ SHDSL
 • قابل استفاده در رک (1 unit)