روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2901-SEC/K9

روتر سیسکو مدل 29011SEC/K9 دارای 2 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 1 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4321-SEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2901-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO 2901-V/K9 دارای 2 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک (1 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4321-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2901/K9

روتر سیسکو مدل 2901/K9 دارای 2 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4321/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2911-CME-SRST/K9

روتر سیسکو مدل C2911-CME-SRST/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2911-SEC/K9

روتر سیسکو مدل 2911SEC/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331-SEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2911-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2911-V/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک ماژول خدماتی ، یک ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2911-WAAS-SEC/K9

  روتر سیسکو مدل C2911-WAAS-SEC/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک (2 unit) می باشد

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2911/K9

روتر سیسکو مدل 2911/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک ماژول خدماتی ، یک ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2921-SEC/K9

  روتر سیسکو مدل CISCO 2921-SEC/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، سه اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، دو اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331-SEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2921-V/K9

  روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2921-V/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، سه اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، دو اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331 V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2921-VSEC/K9

  روتر سیسکو مدل C2921-VSEC/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، سه اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، دو اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331-VSEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2921/K9

روتر سیسکو مدل 2921/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، سه اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، دو اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331/K9